ေမာ္စကိုၿမိဳ႕ရွိ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံ မီးေလာင္၊ ၇ ဦးဒဏ္ရာရ (႐ုပ္သံ) | DVB