သူပုန္ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ ေဒသကို ဆီးရီးယားအစိုးရ ေလေၾကာင္းတုိက္ခုိက္၊ ၇ ဦးေသဆုံး | DVB