ေဘာလုံးသမုိင္းတေလွ်ာက္ ၉၃ ႏွစ္ရွိ အသက္အႀကီးဆုံး တိုက္စစ္အတြဲ | DVB