ဂရိတြင္ ေလျပင္းႏွင့္ မုိးသီးမုန္တုိင္းေၾကာင့္ ၇ ဦးထက္မနည္း ေသဆုံး၊ ၁၀၀ ေက်ာ္ ဒဏ္ရာရ | DVB