လက္ပန္းေတာင္းသပိတ္စခန္းမ်ားကုိ အစိုးရ အၾကမ္းဖက္ျဖိုခြင္း - DVB