‘ဓမၼနဲ႔ အဓမၼ သမုိင္းကပဲ ဆုံးျဖတ္သြားလိမ့္မယ္’ – သကၠမိုးညိဳအေကာင့္ပုိင္ရွင္ႏွင့္ ေမးျမန္းခ်က္ | DVB