လူကုန္ကူးသူမ်ားက နာမည္ပ်က္ရွိသည့္ ကေလးမ်ားႏွင့္ ကေလးေမြးဖူးသူမ်ားကို ပစ္မွတ္ထားလာ | DVB