ေရနံထြက္ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးက ေဈးႏႈန္းတည္ၿငိမ္ေရး ကူညီႏုိင္မည္ဟု အီရတ္ ေျပာ | DVB