ေရနံတင္သေဘၤာ သိမ္းယူခဲ့မႈ ေနာက္ဆက္တြဲအက်ိဳးဆက္ ရင္ဆုိင္ရမည္ဟု ၿဗိတိန္ကုိ အီရန္ ေျပာ | DVB