အာဖရိကေဒသတြင္ အၾကမ္းဖက္မႈ တုိက္ဖ်က္ေရး ရန္ပုံေငြေထာက္ပံ့ရန္ ကုလအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ ေတာင္းဆုိ | DVB