ယူကရိန္းႏွင့္ ေနတုိး ကမ္းတက္မရိမ္းတပ္ စစ္ေရးေလ့က်င့္ | DVB