တကၠသိုလ္မ်ားလြတ္လပ္စြာလုပ္ပိုင္ခြင့္ရရွိရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တိုက္တြန္း | DVB