ကုလ လူ႔အခြင့္အေရး ေအဂ်င္စီ၏ အစီရင္ခံစာကို ဗင္နီဇြဲလားသမၼတ ေဝဖန္ | DVB