ရခုိင္အေရး စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးခံုရံုးအဖြဲ႔ စစ္ဥပေဒခ်ဳပ္႐ံုးက ဥပေဒအႀကံေပးမ်ားႏွင့္ေဆြးေႏြး | DVB