အိႏၵိယက အေမရိကန္ ပို႔ကုန္မ်ားအေပၚ တန္ျပန္ အခြန္စည္းၾကပ္၊ ကယ္လီဖိုးနီးယားေတာင္သူမ်ား စိုးရိမ္ | DVB