မိုးအဆက္မျပတ္ရြာသြန္းမႈေၾကာင့္ နာဂကုိယ္ပုိင္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသတြင္ ေျမၿပဳိ | DVB