ကရင္ျပည္နယ္ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္၀န္ႀကီးအျဖစ္ ဦးမင္းကိုခိုင္ကို ခန္႔အပ္ | DVB