ထိုင္းေရာက္ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား ေနရင္းႏိုင္ငံျပန္စရာမလိုဘဲ အမ္အိုယူကတ္လုပ္ႏိုင္မည္ | DVB