ေအေအအဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ ၄ ဦးကို တရားခံေျပး အျဖစ္သတ္မွတ္  | DVB