သပိတ္စခန္းမ်ားဖယ္႐ွားရန္ အစိုးရေၾကညာ၊ သပိတ္သမားမ်ား ဖယ္႐ွားေပးရန္ ျငင္းဆန္ - DVB