ဝုိင္းဝန္းေစာင့္ေရွာက္ ထိန္းသိမ္းၾကရမည့္ ကမၻာ့အေမြအႏွစ္ ပုဂံ (အယ္ဒီတာအာေဘာ္) | DVB