ဆီးရီးယားတြင္ ႐ုရွားညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႔၏ ေလေၾကာင္းတိုက္ခုိက္မႈေၾကာင့္ အရပ္သား ၅၄၀ ေက်ာ္ ေသဆုံး | DVB