အင္ဒိုနီးရွားတြင္ အင္အား ၆ ဒသမ ၉ ရွိ ငလ်င္လႈပ္ | DVB