အိမ္ေထာင္ေရးေဖာက္ျပန္မႈ၊ ဇနီးအေပၚ ႐ုိက္ႏွက္ႏွိပ္စက္မႈ (ဥပေဒေရးရာအေမးအေျဖ) | DVB