ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၁၈ ႏွစ္အထက္ ေသြးတုိးေရာဂါရွိသူ ၃၀ ရာခုိင္းႏႈန္းရွိ | DVB