ေလွငယ္တစီးေပၚ ျပည့္က်ပ္လုိက္ပါလာသည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းသူမ်ားကုိ ဂ်ာမန္သေဘၤာ ကယ္တင္ | DVB