ဝန္ႀကီးႏွင့္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား တိုင္ၾကားမႈ အမ်ားအျပားရိွဟု မႏၱေလးတုိင္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေျပာ | DVB