ယူကရိန္းတြင္ ရင္ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ သမၼတသစ္ ဖိတ္ေခၚ | DVB