တပ္သိမ္းေျမျပန္လည္ရရွိေရး ဒီးေမာ့ဆုိတြင္ ေတာင္သူမ်ားအသံတိတ္ဆႏၵျပ | DVB