ေရႊ႕ေျပာင္းကေလးငယ္မ်ားကိုထားသည့္ စခန္းမ်ား ပိတ္ပစ္ရန္ နယူးေယာက္တြင္ ဆႏၵျပ | DVB