ကန္႔ကြက္မႈမ်ားရွိေနသျဖင့္ ပဲခူးတိုင္းအစိုးရ ၀န္ႀကီးသစ္ အမည္စာရင္း မတင္သြင္းႏိုင္ေသး  | DVB