ရန္ကုန္တိုင္း လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဝန္ႀကီးအျဖစ္ ေဒၚမိုးမိုးစုၾကည္ကို အတည္ျပဳ | DVB