အန္ဒီေအေအေခါင္းေဆာင္၏ဇနီးက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ပံုတူပန္းခ်ီကား ေပးအပ္ | DVB