ပုိးသတ္ေဆးႏွင့္ဓာတုေဆး၀ါးကုိ လုိအပ္မွ ခ်င့္ခ်ိန္သုံးစြဲၾကရန္ အတုိင္ပင္ခံ တုိက္တြန္း | DVB