ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပထမဆံုး ေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္သံုး ဓာတ္အားေပးစက္႐ံု မင္းဘူးတြင္ဖြင့္လွစ္ | DVB