ဆံရစ္၀ုိင္းကေလးမ်ားကို  အတုိင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ေတြ႔ဆံု၊ ပညာဆက္သင္ၾကရန္တိုက္တြန္း  | DVB