သတင္းသမားမ်ားကို တရားစြဲရာတြင္ မီဒီယာေကာင္စီကို ဦးစြာတိုင္ၾကားရန္ တိုက္တြန္း  | DVB