မီတာခတိုးေကာက္သလို မီးမွန္မွန္လာေစလို (အယ္ဒီတာအာေဘာ္) | DVB