လာမည့္ရာသီၿပီးလွ်င္ ေဒးဗစ္ေဆးလ္ဗား မန္စီးတီးမွ ထြက္ခြာမည္ | DVB