ဘားအံၿမိဳ႕ အဆင့္ျမင့္ ဇဲြကပင္ပလာဇာကို လႊတ္ေတာ္ကအတည္ျပဳ | DVB