ရဲအခ်ဳပ္တြင္ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ခံရမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းေပးရန္ အစိုးရကို ေတာင္းဆို   | DVB