ထိုင္းတြင္ ဘတ္သန္းေပါင္း ၂ ေသာင္းေက်ာ္ တန္ဖုိးရွိ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ား ဖ်က္ဆီး | DVB