မေလးရွားတြင္ ေမွာင္ခုိသြင္းလာသည့္ ေရခ်ိဳလိပ္ေကာင္ေရ ၅,၀၀၀ ေက်ာ္ ဖမး္မိ | DVB