မႏၱေလး နည္းပညာတကၠသိုလ္ အမ်ိဳးသမီးအေဆာင္သစ္ ဖြင့္လွစ္ (ဓာတ္ပံု) | DVB