ကယားျပည္နယ္တြင္း ေျမယာသိမ္းမႈျပႆနာ ေဒသခံေတာင္သူမ်ား ရွင္းလင္း | DVB