ေအးျမတ္သူ၊ အလွမယ္ဟန္တီ၊ မထက္ႏွင့္ အရည္ႀကိဳတို႔ပါ၀င္မည့္ “၂၀၂၀ ႏွင့္ လူမႈကြန္ရက္ဂယက္” ေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပမည္ | DVB