ျပည္နယ္ ၃ ခုတြင္ အလုပ္သမားအခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ခံရမႈ အမ်ားဆံုး ျဖစ္ပြားေန | DVB