မိုင္းလားအထူးေဒသ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏွစ္ (၃၀)ျပည့္ပြဲအတြက္ ျပင္ဆင္ေန (ဓာတ္ပံု) | DVB