အာဏာသိမ္းရန္ ႀကိဳးစားမႈအတြင္း အီသီယိုးပီးယား ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ အသတ္ခံရ | DVB