ႏုိင္လြတ္လုံဥပေဒ၊ အဂတိလုိက္စားမႈ (ဥပေဒေရးရာ အေမးအေျဖ) | DVB